Cách kiểm tra cấu hình CPU VPS

Để kiểm tra cấu hình VPS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập vào VPS của bạn thông qua giao diện dòng lệnh hoặc giao diện đồ họa, tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng trên VPS.

Sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông tin cấu hình CPU VPS:

  • Đối với hệ điều hành Linux, sử dụng lệnh sau để kiểm tra thông tin cat /proc/cpuinfo Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về CPU như tên, tốc độ, số lõi, số luồng và nhiều thông tin khác.
  • Để kiểm tra thông tin RAM, sử dụng lệnh sau: free -m Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về bộ nhớ RAM của VPS, bao gồm tổng dung lượng, dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn lại.
  • Để kiểm tra thông tin ổ cứng, sử dụng lệnh sau: df -h Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về ổ cứng của VPS, bao gồm tổng dung lượng, dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn lại.
  • Để kiểm tra thông tin hệ điều hành, sử dụng lệnh sau: uname -a Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về phiên bản kernel và hệ điều hành đang chạy trên VPS.

Sau khi thực hiện các lệnh trên, bạn sẽ có thông tin chi tiết về cấu hình VPS của mình, bao gồm thông tin về CPU, RAM, ổ cứng và hệ điều hành.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận