Free Mint Lens NFT X zkSync săn airdrop Lens và zkSync

🎁 Rewards: NFT
⚡️ Chain: Polygon
⌛️Time end: N/A
🔹Register #web: ➡️ Click Web (https://orb.club/p/0x01-0x02fd)
💪 invite: N/A
🧲 Total Raised: 15m$
🔍 Backers: Balaji Srinivasan, Delphi Digital, Blockchain Capital, IDEO CoLab Ventures, Kraken Ventures,,…

📜 Mission: Mint NFT (Free)
🎬 Video: N/A

  • Cách làm: sử dụng điện thoại scan QR tải app ORB, sau đó tìm Lens Protocol, click vào mint free.
Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận