Blockchain là gì?

Blockchain là một công nghệ được phát triển để giải quyết vấn đề của việc lưu trữ và truyền thông tin một cách an toàn và đáng tin cậy. Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu, trong đó mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch và hoạt động được thêm vào hệ thống.

Mỗi khối trên blockchain chứa một mã xác thực (hash) và một đoạn mã hóa (cryptography) giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên blockchain. Mỗi khối cũng được liên kết với các khối trước đó, tạo thành một chuỗi liên kết (chain) các khối dữ liệu, và mỗi khối mới được thêm vào blockchain sẽ được xác thực bởi một mạng lưới các nút (nodes) phân tán độc lập.

Blockchain có tính chất phân tán, không phụ thuộc vào một bên trung gian nào để thực hiện các giao dịch và hoạt động của nó. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của dữ liệu trên blockchain. Blockchain cũng có tính chất bảo mật cao, vì thông tin được lưu trữ trên blockchain không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ.

Blockchain được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tài chính, bảo mật dữ liệu, đăng ký thương mại, chuỗi cung ứng và nhiều lĩnh vực khác. Với tính chất phân tán và an toàn của nó, blockchain được coi là một trong những công nghệ quan trọng nhất trong thời đại số hóa hiện nay.