Farming là gì?

Farming là một hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) trong đó người dùng cung cấp tiền token của một dự án blockchain cho một giao thức hoặc một nền tảng DeFi để nhận được phần thưởng token của dự án đó.

Cụ thể, farming thường xuyên được thực hiện thông qua các giao thức yield farming, trong đó người dùng cung cấp tiền token để đóng góp vào một pool. Giao thức sẽ sử dụng các token đó để thực hiện các hoạt động tài chính, chẳng hạn như cho vay hoặc swap, và nhận được phần thưởng token trong quá trình đó. Người dùng cung cấp tiền token của họ sẽ nhận được một lượng phần thưởng token tương ứng với tỷ lệ giữa số tiền token họ đã đóng góp và tổng lượng token được cung cấp trong pool.

Farming là một hoạt động đầu tư rủi ro và có thể kiếm được lợi nhuận cao, nhưng cũng có thể mất tiền. Người dùng cần phải tìm hiểu kỹ về các giao thức farming trước khi thực hiện và đảm bảo rằng họ hiểu rõ về rủi ro và khả năng mất tiền của hoạt động này.

Tóm lại, farming là một hoạt động trong lĩnh vực DeFi cho phép người dùng cung cấp tiền token của một dự án blockchain để nhận được phần thưởng token tương ứng. Điều này thường được thực hiện thông qua các giao thức yield farming và là một hoạt động đầu tư rủi ro có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có thể mất tiền.