Foundation là gì?

Ngoài nghĩa của “Foundation” là nền tảng để tạo ra, quản lý và bán các tác phẩm số trên blockchain, “Foundation” cũng có thể được hiểu như một “Quỹ” (Foundation Fund) – một tổ chức phi lợi nhuận được sử dụng để quản lý và phân phối các khoản tài trợ, quỹ và các nguồn tài chính khác cho một mục đích cụ thể.

Các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các quỹ từ thiện, các tổ chức giáo dục và nghiên cứu, và các tổ chức văn hóa và nghệ thuật, thường được thành lập dưới dạng một quỹ Foundation. Những tổ chức này thường nhận được các khoản tài trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các tổ chức khác, và sử dụng các khoản tài trợ này để hỗ trợ các hoạt động của mình.

Các quỹ Foundation thường được quản lý bởi một ban giám đốc và được điều hành bởi các quy định và điều lệ được thiết lập trước đó. Các quỹ này có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, khoa học, y tế, nghệ thuật và văn hóa, môi trường và phát triển cộng đồng.

Back to top button