Funding rate là gì?

Funding rate là một chỉ số được sử dụng trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai (futures) và hợp đồng vĩnh cửu (perpetual swaps). Đây là một công cụ quan trọng để duy trì sự cân bằng giữa giá trị của hợp đồng tương lai và giá trị thực tế của tài sản cơ sở.

Khi giá trị của hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng vĩnh cửu cao hơn giá trị thực tế của tài sản cơ sở, funding rate sẽ là một số dương, và ngược lại. Funding rate sẽ được tính toán và cập nhật định kỳ trong suốt thời gian giao dịch. Nếu funding rate là dương, thì người dùng bán hợp đồng sẽ phải trả tiền cho người dùng mua hợp đồng, và ngược lại nếu funding rate là âm, thì người dùng mua hợp đồng sẽ phải trả tiền cho người dùng bán hợp đồng.

Funding rate quan trọng vì nó giúp duy trì sự cân bằng giữa giá trị của hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng vĩnh cửu và giá trị thực tế của tài sản cơ sở, đồng thời giúp người dùng tránh được rủi ro về giá khi giao dịch các loại hợp đồng này trên các sàn giao dịch.

Back to top button