Ownership Token là gì?

Ownership Token (OT) là một loại token được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu của người dùng trong một dự án hoặc trong một tài sản cụ thể. OT cho phép người dùng tham gia vào quản lý và điều hành của một dự án hoặc tài sản, và có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng liên quan đến dự án hoặc tài sản đó.

Ví dụ, một dự án blockchain có thể phát hành các OT cho người dùng, cho phép họ tham gia vào quản lý và phát triển của dự án đó. Người dùng có thể sử dụng OT của mình để biểu quyết trong các quyết định quan trọng như thay đổi trong quản lý dự án, hoặc việc phát hành các token mới.

OT cũng có thể được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu của một tài sản cụ thể, chẳng hạn như một tài sản bất động sản hoặc một tài sản kỹ thuật số. Chủ sở hữu của OT có thể sử dụng token này để chứng minh quyền sở hữu của họ đối với tài sản đó và có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản đó.

OT có thể được phát hành trong các mô hình khác nhau, bao gồm các mô hình token chuẩn như ERC-20 trên blockchain Ethereum, hoặc các mô hình token tùy chỉnh được xây dựng trên các blockchain khác nhau. OT là một phần quan trọng của hệ sinh thái blockchain và được sử dụng rộng rãi trong các dự án blockchain và DeFi.