Pool trong crypto là gì?

Pool trong thị trường tiền điện tử thường được sử dụng để chỉ một kho lưu trữ các tài sản tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các stablecoin. Pool thường được tạo ra để cung cấp thanh khoản cho các giao dịch mua/bán, cho phép người dùng trao đổi tài sản một cách nhanh chóng và hiệu quả, thường được gọi là pool thanh khoản (liquidity pool).

Pool cũng có thể được sử dụng để đầu tư vào các dự án tiền điện tử, bao gồm việc đầu tư vào các dự án ICO (Initial Coin Offering) hoặc các dự án DeFi (Decentralized Finance). Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ đóng góp tài sản của mình vào pool và chia sẻ lợi nhuận từ các dự án đó.

Ngoài ra, pool cũng có thể được sử dụng để đào tiền điện tử. Các nhà đào sẽ đóng góp khối lượng tính toán và năng lượng của họ vào pool, và chia sẻ phần thưởng từ việc khai thác các khối mới trên blockchain.

Tóm lại, pool trong thị trường tiền điện tử là một kho lưu trữ tài sản tiền điện tử, được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho các giao dịch mua/bán, đầu tư vào các dự án tiền điện tử hoặc đào tiền điện tử. Pool cũng có thể được sử dụng trong các dự án DeFi để cung cấp thanh khoản hoặc đảm bảo tính ổn định cho các stablecoin.

Back to top button