Proof of Replication (PoRep) là gì?

Proof of Replication (PoRep) là một thuật toán được sử dụng trên nền tảng Filecoin để đảm bảo tính đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới. PoRep yêu cầu các nhà khai thác mỏ phải chứng minh rằng họ đã sao chép dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của họ nhiều lần và lưu trữ các bản sao đó trên các phương tiện lưu trữ khác nhau.

Cách thức hoạt động của PoRep là như sau:

  1. Chọn một tập hợp ngẫu nhiên các bit dữ liệu để tạo thành một câu hỏi được gọi là “seed”.

  2. Sử dụng seed để chọn một số lượng ngẫu nhiên các “challenges”, và yêu cầu nhà khai thác mỏ tạo ra các bản sao dữ liệu tương ứng với từng challenge.

  3. Kiểm tra tính đáng tin cậy của các bản sao dữ liệu bằng cách so sánh chúng với dữ liệu gốc và xác định xem chúng có đáp ứng được các challenge hay không.

  4. Nếu các bản sao dữ liệu đáp ứng được các challenge, nhà khai thác mỏ sẽ được coi là đã chứng minh tính đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới.

PoRep giúp đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới Filecoin bằng cách yêu cầu các nhà khai thác mỏ chứng minh rằng họ đã sao chép dữ liệu nhiều lần và lưu trữ các bản sao đó trên các phương tiện lưu trữ khác nhau. Các bản sao này sẽ được sử dụng để phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố xảy ra trên mạng lưới.