Proof of Spacetime (PoST) là gì?

Proof of Spacetime (PoST) là một thuật toán được sử dụng trên nền tảng Filecoin để đảm bảo tính đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới. PoST yêu cầu các nhà khai thác mỏ phải chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định và không có sự thay đổi nào trong quá trình lưu trữ.

Cách thức hoạt động của PoST là như sau:

  1. Thời gian lưu trữ: Các nhà khai thác mỏ cần phải chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này được gọi là “challenge time”.
  2. Seed: Một seed được tạo ra bằng cách sử dụng một thuật toán ngẫu nhiên.
  3. Challenges: Sử dụng seed để tạo ra một số lượng ngẫu nhiên các “challenges”. Các challenges này yêu cầu các nhà khai thác mỏ trả về một “proof” để chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trong khoảng thời gian challenge time.
  4. Proofs: Các nhà khai thác mỏ cần phải tạo ra các “proofs” để chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trong khoảng thời gian challenge time. Các proofs này được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ mã hóa và băm dữ liệu.
  5. Verification: Các proofs được gửi đến mạng lưới để được xác minh bởi các node khác trên mạng. Nếu các proofs được chấp nhận, các nhà khai thác mỏ sẽ được coi là đã chứng minh tính đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới.

PoST giúp đảm bảo tính đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trên mạng lưới Filecoin bằng cách yêu cầu các nhà khai thác mỏ chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định và không có sự thay đổi nào trong quá trình lưu trữ. Các proofs của PoST được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ mã hóa và băm dữ liệu, và được gửi đến mạng để được xác minh bởi các node khác trên mạng.