Proof-of-Stake (PoS) là gì?

Proof-of-Stake (PoS) là một thuật toán xác thực giao dịch trên blockchain, trong đó người dùng đóng góp tài sản tiền điện tử của mình để đánh dấu (stake) và trở thành validator trong việc xác thực các giao dịch trên mạng.

Trong PoS, các validator (người xác nhận giao dịch) được chọn dựa trên số lượng tài sản tiền điện tử mà họ đóng góp vào mạng. Các validator sẽ được chọn ngẫu nhiên để thực hiện việc xác thực giao dịch, và nhận được phần thưởng tương ứng với lượng tài sản mà họ đóng góp vào mạng.

PoS được xem là một phương thức xác thực giao dịch hiệu quả hơn so với phương thức Proof-of-Work (PoW) truyền thống, vì nó sử dụng ít năng lượng hơn và không yêu cầu các thiết bị đặc biệt để khai thác tài nguyên. Ngoài ra, PoS cũng giúp ngăn chặn các cuộc tấn công 51% (51% attack) trên mạng, khi một nhóm người dùng có khả năng kiểm soát hơn một nửa số lượng validator trên mạng và có thể kiểm soát và thay đổi các giao dịch trên mạng.

Một số blockchain nổi tiếng sử dụng PoS bao gồm Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot, Tezos và Cosmos. Tuy nhiên, PoS cũng đối mặt với một số thách thức, bao gồm rủi ro về an ninh, rủi ro về tập trung và khả năng phân cực trong việc chọn validator.

Tổng quan, Proof-of-Stake là một thuật toán xác thực giao dịch trên blockchain, trong đó người dùng đóng góp tài sản tiền điện tử của mình để đánh dấu và trở thành validator để xác thực các giao dịch trên mạng. PoS được xem là một phương thức xác thực giao dịch hiệu quả hơn so với PoW, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức cần được giải quyết.