Proof-of-Work (PoW) là gì?

Proof-of-Work (PoW) là một thuật toán xác thực giao dịch trên blockchain, được sử dụng để giải quyết vấn đề trùng lặp giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn của blockchain.

Trong PoW, các khối (block) mới trên blockchain được tạo ra bằng cách giải quyết một bài toán tính toán phức tạp. Các node trên mạng sẽ cạnh tranh với nhau để giải quyết bài toán này, và node nào giải quyết được bài toán đầu tiên sẽ được phép tạo ra khối mới và được thưởng bằng một lượng tài sản tiền điện tử.

Quá trình giải quyết bài toán trong PoW được gọi là khai thác (mining), và yêu cầu sử dụng các thiết bị đặc biệt với khả năng tính toán cao để thực hiện. Tuy nhiên, việc khai thác này cũng tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên tính toán.

PoW được sử dụng trong các blockchain nổi tiếng như Bitcoin và Ethereum trước khi chuyển sang sử dụng Proof-of-Stake (PoS) để giảm thiểu sự tiêu tốn năng lượng và tài nguyên. Tuy nhiên, PoW vẫn được sử dụng trong một số blockchain khác.

Một số vấn đề của PoW bao gồm rủi ro về an ninh khi một nhóm người dùng có khả năng kiểm soát một số lượng lớn các thiết bị khai thác và có thể thực hiện các cuộc tấn công 51% (51% attack) trên mạng. Ngoài ra, PoW cũng đối mặt với các thách thức về môi trường, do nhu cầu sử dụng năng lượng lớn để khai thác.

Tổng quan, Proof-of-Work là một thuật toán xác thực giao dịch trên blockchain, sử dụng quá trình giải quyết bài toán phức tạp để tạo ra các khối mới trên blockchain. PoW được sử dụng trong các blockchain như Bitcoin và Ethereum, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức cần được giải quyết.

Back to top button
5706204