Protocol Labs là gì?

Protocol Labs là một công ty công nghệ đang phát triển các công nghệ phân tán để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, chia sẻ và trao đổi dữ liệu trên mạng. Công ty được thành lập vào năm 2014 bởi Juan Benet. Protocol Labs đã tạo ra nhiều dự án phần mềm phân tán, trong đó có Filecoin, một mạng lưu trữ phân tán và IPFS (InterPlanetary File System), một giao thức lưu trữ phân tán cho các ứng dụng web.

Các sản phẩm và dự án của Protocol Labs đều có mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, chia sẻ và trao đổi dữ liệu trên mạng, bằng cách sử dụng các công nghệ phân tán và mã hóa. Các sản phẩm và dự án này được phát triển để giúp cải thiện tính đáng tin cậy, an toàn và bảo mật của việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trên mạng.

Protocol Labs cũng là một trong những thành viên chính của IPFS (InterPlanetary File System) Alliance, một liên minh các công ty và tổ chức phát triển các công nghệ lưu trữ phân tán và mã hóa. IPFS Alliance cũng được thành lập để giúp đẩy mạnh việc phát triển các công nghệ phân tán và mã hóa để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trên mạng.

Back to top button