Roadmap là gì?

Roadmap là một tài liệu được sử dụng để mô tả chi tiết các mục tiêu, kế hoạch và các bước tiến hành của một dự án trong tương lai. Roadmap thường được sử dụng để trình bày cho các nhà đầu tư, nhân viên và cộng đồng về kế hoạch phát triển của một dự án, bao gồm các bước tiến hành, thời gian, các mục tiêu và các chỉ số để đánh giá tiến độ của dự án.

Roadmap thường được trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc bảng liệt kê các mục tiêu và các bước tiến hành. Nó cũng có thể bao gồm các thông tin về chi phí, nhân sự, các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, các mục tiêu doanh thu và các chỉ số hiệu quả kinh doanh khác.

Roadmap thường được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi trong kế hoạch phát triển và tiến độ của dự án.

Back to top button