Swap là gì?

Swap là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính mô tả việc trao đổi một tài sản, tiền tệ hoặc token cho một tài sản, tiền tệ hoặc token khác. Trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, swap thường được sử dụng để mô tả việc trao đổi các loại tiền điện tử hoặc token khác nhau.

Swap có thể được thực hiện thông qua các nền tảng hoặc giao thức DeFi (tài chính phi tập trung), trong đó các giao thức như Uniswap hoặc PancakeSwap cung cấp các cặp giao dịch tiền điện tử hoặc token khác nhau để người dùng có thể trao đổi với nhau. Việc swap tiền điện tử hoặc token có thể được thực hiện theo tỷ lệ cố định hoặc theo tỷ giá thị trường.

Swap cũng có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của một tài sản tiền điện tử. Ví dụ, giá trị của một token có thể được định giá dựa trên tỷ lệ swap của token đó trên các nền tảng hoặc giao thức DeFi. Nếu tỷ lệ swap của một token tăng lên, thì giá trị của token đó có thể tăng lên do sự tăng cầu mua tài sản đó để tham gia vào các hoạt động swap.