Borrowing là gì?

Trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, borrowing (vay mượn) thường được sử dụng để mô tả việc vay tiền điện tử hoặc token từ một nền tảng hoặc giao thức để sử dụng trong các hoạt động khác như đầu tư, giao dịch hoặc staking.

Ví dụ, trong DeFi (tài chính phi tập trung), các giao thức vay mượn như Compound hoặc Aave cung cấp cho người dùng khả năng vay tiền điện tử bằng cách cung cấp tài sản tiền điện tử làm đảm bảo. Người dùng có thể vay mượn tiền điện tử để đầu tư hoặc giao dịch và phải trả lại số tiền vay cùng với lãi suất.

Borrowing trong lĩnh vực tiền điện tử cũng có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của một tài sản tiền điện tử. Ví dụ, giá trị của một token có thể được định giá dựa trên tỷ lệ vay mượn của token đó trên các nền tảng hoặc giao thức DeFi. Nếu tỷ lệ vay mượn của một token tăng lên, thì giá trị của token đó có thể tăng lên do sự tăng cầu mua tài sản đó để sử dụng làm đảm bảo trong việc vay mượn.

Back to top button